เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

ห้องทำงาน 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย

แชร์ในเฟชบุ๊ค แบ่งปัน

ห้องทำงาน 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย

ห้องทำงาน
5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย

รียบเรียงจากโอวาทพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)

ห้องทำงาน

แหล่งที่มาของภาพ
http://www.decorreport.com/a348462-%E0%B8%AB-%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
 
ห้องทำงาน (ห้องมหาสมบัติ)
 
คำนิยามที่แท้จริง ห้องทำงาน คือ ห้องพัฒนานิสัยใฝ่ความสำเร็จ
 
หลักธรรมประจำห้องทำงาน สัมมาอาชีวะและสัมมาวายามะ
 
หน้าที่หลักของห้องทำงาน
            1) ใช้ในการปลูกฝังสัมมาอาชีวะ ไม่หารายได้จากการทำผิดศีลธรรม ผิดกฎหมาย ผิดจารีตประเพณี
           2) ใช้ปลูกฝังวินัยประจำห้องทำงาน 6 ประการ
                 2.1) มีสัมมาวาจา ใช้คำพูดได้เหมาะสม
                    2.2) มีความเคารพในบุคคล สถานที่ เหตุการณ์
                 2.3) มีมารยาทดี เหมาะแก่บุคคลและกาลเทศะ
                 2.4) มีความรับผิดชอบทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
                 2.5) เคร่งครัดต่อระเบียบวินัยในการทำงาน
                 2.6) เอาใจใส่ดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องทำงาน

ห้องทำงาน

แหล่งที่มาของภาพ
http://www.me-dzine.com/showcase/color-room-workshop.html

ความรู้เกี่ยวกับห้องทำงาน
         1) เลือกประกอบสัมมาอาชีพที่ไม่ผิดศีลธรรม ไม่ผิดกฎหมาย ไม่เกี่ยวกับอบายมุข ไม่ก่อให้เกิดมิจฉาทิฐิ
         2) ทำเลที่ประกอบอาชีพต้องสอดคล้องกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเหมาะสม ในการทำงาน และเพื่อความสำเร็จในอาชีพ
         3) ห้องทำงานต้องเหมาะสมกับจำนวนบุคลากร และชนิดของงาน
         4) การตกแต่งต้องสะดวกในการทำงาน สะอาด ถูกสุขอนามัย มีความปลอดภัย ไม่มีภาพลามกอนาจาร
         5) อุปกรณ์เครื่องใช้ในแต่ละห้องต้องเพียงพอ จัดเก็บเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
         6) ใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี และหมั่นดูแลรักษา จะได้มีไว้ใช้งานได้นาน ๆ หากเกิด ชำรุดเสียหายต้องรีบซ่อมแซม
         7) มีกุศโลบายในการสนับสนุนคนดี แก้ไขคนโง่ คัดคนพาลออก

ประโยชน์จากการใช้ห้องทำงานอย่างถูกต้อง
          1) ทางใจ
                         1.1) สามารถใช้สติปัญญาในการประกอบอาชีพได้ประสบผลสำเร็จด้วยดีตาม เป้าหมาย
                 1.2) มีโอกาสเพิ่มบุญกุศลให้ตนเองเป็นนิจ
                 1.3) แสวงหาความรู้ เพิ่มพูนปัญญาทางโลกและทางธรรม จะได้ไม่ต้องก่อเวร ก่อภัยกับใครทั้งสิ้น
          2) ทางกาย
                 2.1) ใช้เพิ่มปัญญาในการประกอบสัมมาอาชีพ
                         2.2) ใช้พัฒนาความชำนาญในการทำงาน
                 2.3) ใช้ฝึกนิสัยมีวิริยอุตสาหะในการทำงาน
                         2.4) ใช้เพิ่มพูนทรัพย์ เป็นทางมาแห่งมหาสมบัติ


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
http://www.dmc.tv

TOP

เพิ่มหัวข้อใหม่