เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

ม.นเรศวร เพิ่มศักยภาพการพัฒนามหาวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 35 คน

แชร์ในเฟชบุ๊ค แบ่งปัน

ม.นเรศวร เพิ่มศักยภาพการพัฒนามหาวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 35 คน

  


               เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร (สายวิชาการ) พร้อมบรรยายในหัวข้อ?กรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร? โดยในปีนี้มีจำนวนอาจารย์ใหม่เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 35 คน การปฐมนิเทศครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 รวมถึงมีการบรรยายจากคณะผู้บริหารในข้อหัวต่าง ๆ อาทิ การรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับปัจจัยทางกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียน การสอน โดย รศ.ดร.ไพศาล  มุณีสว่าง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร การบรรยายเกี่ยวกับการบริหารงานวิจัย โดย รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ การบรรยายเกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาขององค์การกิจการนิสิต โดย ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ ผู้ช่วยอธิการบดี การบรรยายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดย นายเดชา  ดีผดุง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านการบริหารและจัดการความเสี่ยง เป็นต้น ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล จังหวัดพิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 25 ? 27 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา

?????????????????????????????

เกียรตินารี ธชีพันธุ์: ข่าว /ยศวดี ภูมิผล: ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

www.nu.ac.th 24/2555ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
 มหาวิทยาลัยนเรศวร
http://www.nu.ac.th

TOP

เพิ่มหัวข้อใหม่