เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ (วศ. / มศว / มน.)

แชร์ในเฟชบุ๊ค แบ่งปัน

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ (วศ. / มศว / มน.)

      ตามที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการวันศึกษาศาสตร์ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฉลองการครบรอบ 46 ปี การก่อตั้งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และได้พิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์(วศ. / มศว / มน.) พิษณุโลก ประจำปี 2556 ดังรายนามต่อไปนี้

 

ศิษย์เก่าดีเด่นประเภทผู้บริหาร

1. ดร.พีรพัฒน์ วิชรินทรางกูร สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ.2553 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์

2. นายสนอง ก้อนสมบัติ สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ในระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต พ.ศ.2525 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาวิทยาคม จังหวัดน่าน

3. นายวีระพันธุ์ ดอนท้วม สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ.2546 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์

4. Mr.Thai Cong Dan : 2010 Ph.D Educational Administration, Naresuan University ; Dean, School of Social Sciences & Humanities Senior Lecturer in English

5. ผศ.ประชุม ผงผ่าน สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ในระดับปริญญาตรี (คณิตศาสตร์-เทคโนโลยีทางการศึกษา) พ.ศ.2520 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

6. นายบรรเทิง ทานะขันธ์ สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ในระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต พ.ศ.2527 และมหาวิทยาลัยนเรศวร ในระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต พ.ศ.2544 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย จังหวัดพิษณุโลก

7. นายปัญญา เพียพิมเพิ่ม สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ในระดับปริญญาโท การบริหารการศึกษา พ.ศ.2545 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ

 

ศิษย์เก่าดีเด่นประเภทบุคลากรทางการศึกษา

1. ดร.รมย์ พะโยม สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา พ.ศ.2530 และมหาวิทยาลัยนเรศวร ในระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา พ.ศ.2535 และปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ.2553 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 2

2. ดร.ธวัช กงเติม สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ในระดับปริญญาตรี สาขาสังคมศึกษา พ.ศ.2524 และมหาวิทยาลัยนเรศวร ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ.2554 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1

 

ศิษย์เก่าดีเด่นประเภทผู้สอน

1. รศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ.2547 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร

2. นายสิน นุ่มพรม สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ พ.ศ.2543 และระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน พ.ศ.2548 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม จังหวัดสุโขทัย

3. รศ.ดร.สนม ครุฑเมือง สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย-ประวัติศาสตร์ พ.ศ.2516 และในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ.2547 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

4. ดร.คุณอานันท์ นิรมล สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภูมิศาสตร์ พ.ศ.2524 และมหาวิทยาลัยนเรศวร ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา พ.ศ.2554 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

5. ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา พ.ศ.2547 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ศิษย์เก่าดีเด่นประเภททั่วไป

1. นายผดุง สุริยะ สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ.2545 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ

2. นายดำรงศักดิ์ สืบศรีวิชัย สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ.2546 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ข้าราชการครูบำนาญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

3. นายพิชิต ฝอดสูงเนิน สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก รุ่นที่ 2 ปัจจุบันเป็นนักผลิตรายการ "สถานีสีเขียว" ร่วมกับคุณยอดมนู ภมรมนตรี

4. นางจินตนา เสรีภาพ สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ.2540 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีนครสวรรค์ เทศบาลนครสวรรค์

5. พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธ์ สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ในระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต พ.ศ.2550 และปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2555 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน

 

(( ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2556 ))

 

ขอบคุณข้อมูลจาก สูจิบัตรครบรอบ 46 ปี คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 18 มกราคม 2556


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
 มหาวิทยาลัยนเรศวร
http://www.nu.ac.th

TOP

เพิ่มหัวข้อใหม่