เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ สามเสาหลักของอาเซียน

แชร์ในเฟชบุ๊ค แบ่งปัน

อบรมเชิงปฏิบัติการ สามเสาหลักของอาเซียน

 

          เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ คุณนพพร อัจฉริยวนิช รองอธิบดีกรมอาเซียน ในโอกาสนี้เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สามเสาหลักของอาเซียน : ความรู้ ความเข้าใจ การปรับตัวและการพัฒนาหน่วยงานให้สอดรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสามเสาหลักของอาเซียนและให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ การปรับตัวและพัฒนาหน่วยงานให้สอดรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายในงานจัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “การนำนโยบายสามเสาหลักไปใช้พัฒนาหน่วยงานให้สอดรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดยวิทยากร 5 ท่าน ได้แก่ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร คุณนพพร อัจฉริยวนิช รองอธิบดีกรมอาเซียน คุณจินตนา ชัยยวรรณการ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณดำรง พุฒตาล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนากว่า 400 คน ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

----------------------------------------------------------

สุธินี พูลเขตนคร / หัทยา จวนแจ้ง (นิสิตฝึกงาน) : ข่าว

วิฑูรย์ ธนูทอง : ภาพ 7/11/2555/041ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
 มหาวิทยาลัยนเรศวร
http://www.nu.ac.th

TOP

เพิ่มหัวข้อใหม่