เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 21 ปีวันคล้ายวันสถาปนา

แชร์ในเฟชบุ๊ค แบ่งปัน

มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 21 ปีวันคล้ายวันสถาปนา

รัฐบาลในสมัยที่ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีมติให้ยกฐานะวิทยาเขตพิษณุโลก ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ และได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษเล่มที่ 107 ตอนที่ 131ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 400 ปี ของการเสด็จขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณูปการอันใหญ่หลวงแก่แผ่นดินไทย อีกทั้งยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีประสูติกาล และจำเริญวัยที่เมืองพิษณุโลก มหาวิทยาลัย จึงได้กำหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 เป็นวันกำเนิดมหาวิทยาลัย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามมหาวิทยาลัยใหม่นี้ว่า "มหาวิทยาลัยนเรศวร" เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2532 จนกระทั่งถึงวันที่ 29 กรกฏาคม 2554 ครบรอบ 21 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร อีกทั้งคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง ครบรอบ 21 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย อาทิ จัดการประชุมทางวิชาการ ?นเรศวรวิจัย? ครั้งที่ 7 : มุ่งมั่นงานวิจัย พัฒนาชาติไทยให้ยั่งยืน ขึ้นในวันที่ 29?30 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารเอกาทศรถ การประชุมสัมมนาเครือข่ายวิชาการ- วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 5 เรื่อง?มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไทย:ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา ก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน?วันที่ 28-29 กรกฎาคมนี้ ณ อาคารเอกาทศรถ การประชุมวิชาการ ?เกษตรนเรศวร ครั้งที่ 9 : เกษตรกรรมไทยสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน?(Thai Agriculture ways to Sustainable Business) และการประชุมสิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 7 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานมหกรรมสุขภาพชุมชนภาคเหนือ 2554 และการประชุมวิชาการระดับชาติวิทย์สุขภาพนเรศวร ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20?22 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร และห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนขอเชิญหน่วยงานภายนอกและอาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง ครบรอบ 21 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ในวัน เวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 1118 ??????????????????????????????? พิมพ์ณพัทธ์ พ่วงกระทุ่ม : ข่าว งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร www.nu.ac.th 259/2554 ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.nu.ac.th

TOP

เพิ่มหัวข้อใหม่